top of page

Договір публічної оферти

про надання послуг у сферах реклами, радіомовлення

та будь-яких інших послуг, передбачених діяльністю

рекламних та інформаційних агентств

 

Затверджено чинну редакцію

Наказом Фізичної особи-підприємця

Шкуренко І. В. № 01-24 від 01 лютого 2024 року

 

 

Преамбула

 

Цей Договір встановлює умови і порядок надання оплатних послуг, в тому числі на сайті sunfmua.com (далі – «Сайт»), та є публічною офертою фізичної особи-підприємця в особі Шкуренка Івана Володимировича, (далі – «Виконавець», або «Розповсюджувач»; що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.01.2024 р. № 2010350000000492075) для невизначеного кола осіб у розумінні статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України.

Даний Договір вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Клієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього. Замовлення послуг та/або оплата послуг за даним Договором є Акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення Договору на нижчевикладених умовах.

Виконавець, з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України, пропонує фізичній особі та/або юридичній особі (далі – «Замовник», «Клієнт», або «Рекламодавець»), з іншої сторони (в подальшому разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»), укласти публічний договір про надання послуг (далі – «Договір») на умовах, визначених в цьому Договорі.

 

 

Терміни та визначення

 

Сторони домовились про те, що терміни в даному Договорі будуть вживатись у наступному значенні:

 • Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг на умовах, що викладені у даному Договорі.

 • Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на всіх без винятку умовах та положеннях даного Договору та Додатків до нього.

 • Сайт – веб-сайт (sunfmua.com), на якому Виконавець розміщує інформацію (в тому числі і для публічного доступу) про надання своїх послуг, їх вартість, а також спосіб отримання. Скориставшись конкретною пропозицією Відвідувач сайту акцептує ці послуги.

 • Відвідувач сайту – будь-яка фізична та/або юридична особа, яка будь-яким чином взаємодіє із Сайтом, а також використовує послуги Виконавця, оплачує ці послуги на банківський Рахунок Виконавця, таким чином висловивши намір акцептувати цей Договір.

 • Послуги – рекламні послуги на оплатній основі у сферах реклами, радіомовлення та будь-яких інших послуг, передбачених діяльністю рекламних та інформаційних агентств; виготовлення та/або розміщення реклами; що надаються Виконавцем необмеженому колу Замовників, або на користь Відвідувачів сайту, які акцептували умови цього Договору.

 • Політика конфіденційності – невід’ємна частина даного Договору (Додаток № 1) між Сторонами, у якій зазначено, яким чином і з якою метою Виконавець використовує персональні дані, отримані ним у зв’язку із здійсненням своєї діяльності.

 • Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну та/або юридичну особу, яка ідентифікована, або може бути конкретно ідентифікована.

 • Вартість послуг – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного обсягу послуг для Замовника.

 • Реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

 • Рекламна кампанія – виготовлення та/або розміщення (розповсюдження) реклами у визначених місцях та/або у визначений спосіб протягом конкретного періоду часу.

 • Рекламний матеріал – звукові файли, музичні твори, електронні зображення та/або інші матеріали, надані Рекламодавцем (в тому числі захищені авторським правом), що містять Рекламу Рекламодавця, його діяльності або його клієнтів, та які розміщуються на Рекламоносіях відповідно до графіку проведення Рекламної кампанії.

 • Рекламоносії – Радіоканали, Сайт, або інші місця для розміщення матеріалів Реклами Замовника, пропоновані Розповсюджувачем.

 • Радіоканали – група технологій Виконавця, що призначена для передачі потокових аудіоданих через мережу Інтернет, а також радіостанції Виконавця, що використовують для мовлення технологію потокового мовлення в мережу Інтернет. Окрім потоку звукових даних, передаються також текстові дані, що відображають інформацію про Радіоканал (в тому числі технічну) і про поточний відтворюваний аудіо-матеріал на ньому.

 • Ротація – узгоджені Сторонами кількість та графік відтворень та/або відображень Рекламних матеріалів Замовника на Рекламоносіях Виконавця. Під даним терміном слід також розуміти зміни Рекламного матеріалу одного сюжету на Рекламний матеріал іншого сюжету в період проведення Рекламної кампанії, або перенесення Рекламного матеріалу з одного Рекламоносія на інший.

 • Заявка – звернення Замовника до Виконавця у довільній письмовій формі з метою замовлення надання Послуг на умовах даного Договору, із зазначенням бажаного типу реклами, періоду розміщення реклами та інших умов, необхідних для оцінки Виконавцем можливості надання таких послуг та проведення розрахунку вартості такої Рекламної кампанії. Направлення Заявки на підставі даного Договору свідчить про згоду Замовника з умовами проведення Рекламної кампанії та з умовами даного Договору, а також про акцептування даного Договору Замовником.

 • Підтвердження заявки – повідомлення Виконавцем Замовника про можливість проведення Рекламної кампанії відповідно до умов Заявки, з розрахунком відповідної вартості Рекламної кампанії та визначення інших умов, необхідних для проведення Рекламної кампанії.

 

 

1. Предмет Договору

 

1.1. Відповідно до умов цього Договору Розповсюджувач зобов’язується надавати Послуги, а Рекламодавець зобов’язується оплачувати Послуги Розповсюджувача.

1.2. Умови надання кожного виду Послуг, а саме: тип реклами, період, вартість та сума проведення кожної Рекламної кампанії, оплата послуг Розповсюджувача, а також особливі умови проведення Рекламної кампанії визначаються Сторонами додатково.

 

 

2. Замовлення Послуг

 

2.1. Акцептом цього Договору є направлена Рекламодавцем відповідна Заявка, яка в подальшому погоджена Розповсюджувачем шляхом Підтвердження Заявки. Заявка, на підставі якої Розповсюджувачем не здійснено Підтвердження Заявки свідчить про неможливість надання послуг в межах даного договору за такою Заявкою, та не є односторонньою відмовою Розповсюджувача від даного Договору, відповідно, не є підставою для надання послуг та не є підставою для застосування будь-яких заходів відповідальності до Розповсюджувача. Акцептом цього Договору також є оплата послуг Розповсюджувача на умовах та в порядку, визначеними цим Договором.

2.2. Направляючи Розповсюджувачеві Заявку Рекламодавець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та цін на послуги.

Перед початком користування послугами Рекламодавець зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Рекламодавець не згодний з умовами даного Договору, він зобов’язаний відмовитись від отримання послуг.

У разі незгоди Рекламодавця зі змінами, внесеними Розповсюджувачем у даний Договір або з новими тарифами на послуги Рекламодавець повинен припинити отримання послуг.

2.3. Заявка, Підтвердження Заявки та інше листування Сторін з метою замовлення послуг, підтвердження можливості надання послуг, зміни умов надання послуг або припинення надання послуг тощо здійснюється засобами електронної пошти або (як виключення) за допомогою програмного забезпечення (або спеціалізованих веб-сервісів) для обміну повідомленнями (Telegram, Viber, WhatsApp). Допустимими адресами електронної пошти для здійснення таких дій є адреси електронної пошти, що зазначені в даному Договорі або додатково надані Сторонами іншій Стороні. Допустимими номерами телефонів/ідентифікаторами для обміну повідомленнями за допомогою Viber, Telegram, WhatsApp є виключно ті номери телефонів/ідентифікатори, що зазначені в даному Договорі або додатково надані Сторонами іншій Стороні. Сторони дійшли згоди визнавати допустимим зазначене вище листування за допомогою електронної пошти та програмного забезпечення для обміну повідомленнями та вважати, що таке листування прирівнюється до обміну документацією з власноручними підписами Сторін (та печатками Сторін, за умови їх використання Сторонами).

2.4. Строк розгляду Заявки становить 48 годин від дати отримання Заявки. Результатом розгляду Заявки є або направлення Підтвердження Заявки, або повідомлення про неможливість надання послуг в довільній формі, або відсутність Підтвердження Заявки у Рекламодавця після спливу строку, визначеного в пункті 2.4 даного Договору на розгляд Заявки. Розповсюджувач не зобов’язаний повідомляти Рекламодавця про причини відсутності Підтвердження Заявки або причини неможливості надання послуг.

2.5. Виконавець отримавши Заявку від будь-якого Відвідувача сайту попереджає його про умови Договору та отримує згоду на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку), надсилає реквізити банківського рахунку для оплати вартості замовлених Послуг (таким чином здійснюючи Підтвердження заявки).

2.6. Замовник усвідомлює, що оплата за Послуги згідно цього Договору означає підтвердження ним прийняття послуг, що надані Замовнику.

 

 

3. Зміст реклами

 

3.1. Направляючи Заявку, Рекламодавець бере на себе відповідальність, підтверджує та гарантує Розповсюджувачу, що Реклама, якої стосуються послуги за даним Договором: відповідає вимогам законодавства України за своїм змістом та формою; не є недобросовісною рекламою; не є рекламою, що містить неправомірне порівняння; не є рекламою, що порушує принципи реклами в цілому; не є незаконною рекламою; не є недостовірною рекламою; не стосується товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом; не містить тверджень, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб; не подає відомості та не закликає до дій, які можуть спричинити порушення законодавства; не містить зображень фізичних осіб та/або використовує їх імена без письмової згоди таких осіб; не містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності.

3.2. У випадку направлення Заявки на надання послуг з використанням Реклами, яка не відповідає вищезазначеним ознакам, відповідальність за такі дії несе Рекламодавець. У випадку накладення стягнень на Розповсюджувача за розміщення такої Реклами, отримання Розповсюджувачем майнових вимог від третіх осіб або застосування до Розповсюджувача штрафних санкцій, внаслідок невідповідності Реклами умовам даного Договору та законодавству України, Рекламодавець зобов’язується відшкодувати всі зазначені вище витрати Розповсюджувачу протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати здійснення таких витрат Розповсюджувачем.

3.3. Направляючи Заявку, Рекламодавець підтверджує, що має всі необхідні права інтелектуальної власності на всі без винятку Рекламні матеріали для використання в замовленій Рекламній кампанії об’єктів прав інтелектуальної власності, при цьому, такі права інтелектуальної власності обов’язково повинні передбачати можливість передачі Рекламодавцем об’єктів прав інтелектуальної власності третім особам (розповсюджувачам реклами) для публічного відтворення або розміщення. У випадку пред’явлення правовласниками або уповноваженими третіми особами претензій Розповсюджувачу щодо використання об’єктів прав інтелектуальної власності, врегулювання претензій та відшкодування понесених Розповсюджувачем збитків покладається на Рекламодавця в повному обсязі.

 

 

4. Права та обов’язки сторін

 

4.1. Розповсюджувач має право:

4.1.1. Призупинити Рекламну кампанію Рекламодавця у випадку пред’явлення до Розповсюджувача претензій (у письмовому вигляді) третіми особами, пов’язаних з порушенням чинного законодавства України про рекламу. За умови призупинення Рекламної компанії з причин, передбачених цим пунктом, відповідальності за призупинення Рекламної кампанії Розповсюджувач не несе.

4.1.2. Призупинити Рекламну кампанію у випадку неоплати Рекламодавцем Рекламної кампанії.

4.1.3. За вимогою центральних чи місцевих органів виконавчої влади, розмістити в період проведення Рекламної кампанії на Рекламоносіях Рекламні матеріали з соціальною рекламою чи іншими офіційними повідомленнями. У цьому випадку штрафні санкції до Розповсюджувача не застосовуються, за згодою Сторін строк Рекламної кампанії продовжується на цих Рекламоносіях, а у разі неможливості – на інших вільних Рекламоносіях – на еквівалентну кількість днів, або цей строк відсутності Рекламних матеріалів Рекламодавця на даних Рекламоносіях Рекламодавцем не підлягає оплаті.

4.2. Розповсюджувач зобов’язується:

4.2.1. Надавати послуги на умовах даного Договору.

4.3. Обов’язки Рекламодавця:

4.3.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Розповсюджувача.

4.3.2. Не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення Рекламної кампанії або Ротації надати Розповсюджувачу всю необхідну інформацію і документацію для надання Послуг.

4.3.3. Замовляти послуги за даним Договором за допомогою Заявок відповідно.

4.3.4. Не пізніше, ніж за 2 (два) календарні дні до початку проведення Рекламної кампанії або Ротації надавати Розповсюджувачу Рекламний матеріал у достатній кількості.

4.3.5. Відшкодовувати збитки Розповсюджувача у випадках, передбачених даним Договором.

4.3.6. Підписувати надані Розповсюджувачем акти наданих послуг або надавати аргументовані заперечення щодо таких актів. Заперечення щодо якості та/або обсягу Послуг, надані після 30 (тридцяти) відсотків виконання Рекламної кампанії Розповсюджувачем, не можуть прийматись до уваги Розповсюджувачем та не є підставою для неприйняття Послуг Рекламодавцем.

4.3.7. У випадку відмови Рекламодавця від подальшого проведення Рекламної кампанії, повідомляти Розповсюджувача не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення Рекламної кампанії.

4.4. Рекламодавець має право:

4.4.1. Здійснювати контроль за ходом виконання зобов’язань Розповсюджувачем.

4.4.2. Замовляти розробку (виготовлення) Рекламних матеріалів силами Розповсюджувача з попередньою оплатою такого виготовлення.

 

 

5. Порядок прийняття наданих послуг та порядок розрахунків

 

5.1. За результатами надання послуг, Розповсюджувач готує та передає Рекламодавцеві підписаний з боку Розповсюджувача акт наданих послуг (далі – Акт). Такий Акт надається Розповсюджувачем протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати завершення періоду надання послуг, щодо якого складений акт (у випадку, якщо Акти підписуються щодо місяців надання послуг – протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати завершення місяця надання послуг).

5.2. Рекламодавець зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання Акту підписати Акт та передати Розповсюджувачеві, або надати аргументовані письмові зауваження до Акту. У випадку відсутності підписаного з боку Рекламодавця Акту або аргументованих письмових зауважень до Акту у Розповсюджувача на 4 (четвертий) робочий день від дати отримання Акту Рекламодавцем, такий Акт вважається підписаним Рекламодавцем без зауважень, а послуги вважаються прийнятими Рекламодавцем за обсягом, вартістю та характеристиками.

5.3. У випадку направлення Акту засобами поштового зв’язку або кур’єрської доставки на адресу Рекламодавця, зазначену останнім під час оформлення Заявки, та неотримання такого Акту Рекламодавцем з підстав, що не залежать від Розповсюджувача, такий Акт вважається підписаним Рекламодавцем без зауважень, а послуги вважаються прийнятими Рекламодавцем за обсягом, вартістю та характеристиками на 30 (тридцятий) календарний день від дати направлення такого Акту Розповсюджувачем Рекламодавцеві.

5.4. Вартість Рекламної кампанії вказується в Підтвердженнях Заявок та рахунках та/або рахунках-фактурах, і визначається відповідно до Підтвердження Заявки, яке містить розрахунок вартості Послуг за період, обраний Сторонами. Умови та строки оплати Послуг визначаються Сторонами окремо у відповідних підтвердженнях Заявок, або згідно умов даного Договору.

5.5. Оплата послуг здійснюється Рекламодавцем шляхом внесення 100% передоплати, на підставі рахунків, виставлених Розповсюджувачем. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України. Оплата послуг та всіх витрат, передбачених цим Договором, здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Розповсюджувача, вказаний в цьому Договорі. Датою оплати за цим Договором вважається дата надходження грошових коштів на поточний рахунок Розповсюджувача.

 

 

6. Захист персональних даних і умови конфіденційності

 

6.1. Сторони підтверджують, що фактичний обсяг персональних даних, що передається Сторонами цього Договору, відповідає меті обробки та іншим обмеженням, визначеним Сторонам. Підписання даного Договору свідчить про надання фізичними особами згоди на обробку персональних даних. Сторона Договору, яка передала персональні дані, зобов’язана при отриманні інформації про зміну переданих іншій Стороні персональних даних інформувати про це Сторону, що їх отримала, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання інформації про зміну персональних даних. Сторона договору, що отримала персональні дані, зобов’язана забезпечити їх захист від незаконної обробки та незаконного доступу до них відповідно до вимог ст.24 Закону України «Про захист персональних даних» та іншими вимогами, передбаченим чинним законодавством України. Сторони узгодили, що цим Договором Рекламодавець надає розповсюджувачу право на розміщення інформації про Рекламодавця як про клієнта Розповсюджувача, на повідомлення про Рекламодавця як замовника Реклами у вихідних даних, а також на використання зображення Рекламоносіїв з розміщеною Рекламою Рекламодавця в інформаційних і рекламних матеріалах, в тому числі, але не обмежуючись в засобах масової інформації, в мережі Інтернет, на сайті Розповсюджувача, на телебаченні, радіо, інших носіях інформації, з метою реклами і інформування про діяльність Розповсюджувача.

6.2. Умови конфіденційності визначені Політикою конфіденційності, що є невід’ємною частиною Договору та розміщені у Додатку № 1.

 

 

7. Відповідальність Сторін

 

7.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором.

7.2. Відповідно до Закону України «Про рекламу», Рекламодавець несе всю відповідальність за порушення законодавства України, що стосуються змісту Реклами.

7.3. У випадку, якщо Рекламодавець повідомить про відмову від подальшого проведення Рекламної кампанії пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення Рекламної кампанії, Рекламодавець зобов’язаний оплатити послуги Розповсюджувача за такі 30 (тридцять) календарних днів. Положення даного пункту не застосовуються, якщо проведення Рекламної кампанії припиняється у строки, визначені в Підтвердженні Заявки (у зв’язку з узгодженим Сторонами завершенням строку розміщення Реклами). Положення даного пункту не застосовуються, якщо відмова від подальшого проведення Рекламної компанії пов’язана з неналежним виконанням Розповсюджувачем  зобов’язань, визначених умовами цього Договору та чинним законодавством.

7.4. У випадку неоплати Рекламодавцем послуг, послуги за даним Договором можуть не надаватись Розповсюджувачем до оплати таких послуг (за рішенням Розповсюджувача).

7.5. Жодна із Сторін не може нести відповідальність за невиконання своїх обов’язків за Договором, якщо таке невиконання є наслідком порушення іншою Стороною умов цього Договору.

7.6. У випадку порушення Рекламодавцем вимог пунктів 3.1-3.3 даного Договору, Рекламодавець зобов’язується  відшкодувати всі понесені витрати Розповсюджувача протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати здійснення таких витрат Розповсюджувачем, та врегулювати претензії третіх осіб, пред’явлені до Розповсюджувача. У випадку порушення Рекламодавцем вимог пунктів 3.1-3.3 даного Договору, Рекламодавець зобов’язується сплатити на користь Розповсюджувача штраф у розмірі 10000 (десяти тисяч) грн. 00 коп. за кожен факт такого порушення.

7.7. Всі можливі спори та розбіжності, що виникли під час дії цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони намагатимуться вирішувати шляхом переговорів.

7.8. Досудовий порядок врегулювання спорів є обов`язковим. Будь-які претензії від Рекламодавця, пов’язані з незадовільним проведенням Рекламної кампанії, приймаються Розповсюджувачем за адресою електронної пошти info@sunfmua.com (з обов’язковим надсиланням претензії поштою у письмовій формі) тільки протягом терміну проведення Рекламної кампанії та не пізніше 14 (чотирнадцятого) календарного дня, наступного за обумовленою Сторонами датою завершення надання Послуг. Сторони дійшли згоди, що відсутність претензій Рекламодавця щодо якості та обсягу Послуг до вказаної дати є підтвердженням згоди Рекламодавця з обсягом та якістю Послуг, наданих Розповсюджувачем.

 

 

8. Форс-мажор

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання взаємних зобов’язань за цим Договором при наявності форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які виникли після укладення цього Договору та які не могла передбачити жодна зі сторін.

8.2. При наявності форс-мажорних обставин, виконання зобов’язань за Договором може бути призупинено до моменту їх закінчення. При цьому кожна із сторін може ініціювати дострокове припинення даного Договору по зазначених обставинах, письмово сповістивши іншу сторону не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів. При цьому сторони виконують остаточні розрахунки за Договором по факту виконаних зобов’язань на день його дострокового припинення, що оформляється двостороннім актом звірки виконаних зобов’язань.

8.3. Обставинами непереборної сили є зовнішні і надзвичайні події: війна або військові дії, повстання, мобілізація, епідемії, пожежі, вибухи, дорожні та природні катастрофи, а також їх наслідки; незаконні дії місцевих органів виконавчої влади та їх підвідомчих структур, зміна містобудівної ситуації. При цьому форс-мажорні обставини мають бути підтверджені Стороною, яка посилається на такі обставини, документально.

 

 

9. Строк дії Договору, порядок внесення змін та розірвання

 

9.1. Договір вважається укладеним з моменту отримання Рекламодавцем Підтвердження Заявки.

9.2. Договір може бути припинений достроково за взаємною згодою Сторін, або у випадках, передбачених чинним законодавством України або даним Договором.

9.3. Будь-яка з Сторін може розірвати Договір достроково, попередивши іншу Сторону про це за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання, без пояснення причин розірвання. В такому випадку 31 (тридцять перший) календарний день від дати такого повідомлення вважатиметься датою розірвання даного Договору.

9.4. Всі зміни й доповнення до даного Договору Виконавцем доводяться до відома Замовника в той же спосіб, як і дана публічна оферта.

 

 

Контактні дані Виконавця

 

Веб-сайт: sunfmua.com

Телефон: +38 (063) 473 54 85

Адреса електронної пошти (e-mail): info@sunfmua.com

Месенджери та соцмережі (ідентифікатор): @sunfmua

Додаток № 1

до Договору публічної оферти про надання послуг у сферах реклами, радіомовлення та будь-яких інших послуг, передбачених діяльністю рекламних та інформаційних агентств

 

Затверджено чинну редакцію

Наказом Фізичної особи-підприємця

Шкуренко І. В. № 02-24 від 01 лютого 2024 року

Політика конфіденційності

 

Загальні положення

 

Для підвищення якості обслуговування та безпеки зберігання персональних даних всіх Відвідувачів сайту sunfmua.com, доносимо інформацію, які саме дані збираються та зберігаються, і з якою метою ми їх використовуємо на веб-сайті, що знаходиться за адресою: sunfmua.com (далі – «Сайт»). Адміністрація Сайту дуже уважно ставиться до конфіденційної інформації всіх користувачів, які відвідують Сайт. Саме тому на підставі вимог законодавства України та Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, розроблено цю Політику конфіденційності (далі – «Політика»).

Сфера дії цієї Політики

 

Дія Політики поширюється на персональні дані та відомості, які збираються на Сайті. Персональні дані і відомості, це ті дані, які ідентифікують особисто Вас, як окремо, так і в комбінації з іншою інформацією, яка є доступною для нас. Персональні відомості включають в себе Ваше ім'я, адресу електронної пошти, номер телефону, відомості отримані внаслідок здійснення платежу, в тому числі і на Сайті, які Ви можете надавати, користуючись Сайтом. Ця Політика не поширюється на інші ресурси, посилання на які можуть бути вказані на Сайті. Ми не несемо відповідальність за політику конфіденційності або зміст сторонніх ресурсів.

 

Файли cookies та аналогічні технології

 

Ми застосовуємо файли сookie. Із кожним Вашим відвідуванням Сайту ми можемо збирати інформацію, що стосується ґаджетів та пристроїв, які Ви використовуєте, мереж до яких Ви приєднуєтесь, коли користуєтесь Сайтом. Це також включає наступну інформацію: IP-адреса, браузер та його версія, види плагінів Вашого браузера, відомості про операційну систему, також інформація про Ваші відвідування, маршрут переміщення за URL-адресами, послуги, які Ви переглядали або шукали, всі помилки завантаження, тривалість відвідування сторінок Сайту тощо. Також, на Сайті збирається інформація шляхом використання різних технологій, аналогічні до cookie (в т. ч. різного роду аналітичні ресурси).

 

 

Інформація, яка збирається за допомогою Сайту

 

На Сайті, в разі, коли Ви робите замовлення, берете участь в акції, дослідженнях або іншим чином взаємодієте з нами, ми збираємо як особисту інформацію, так і загальні дані. Особиста інформація стосується окремого споживача - приміром, ім'я, адреса, номер телефону, e-mail тощо. Такі дані ми отримуємо лише від осіб, які надають їх свідомо та з власного бажання. Наприклад, зареєструвавшись на Сайті, або вказуючи ім'я та адресу із запитом на отримання подальшої інформації від нас. Ми не вимагаємо реєстрації або надання такої інформації для перегляду Сайту та отримання доступу до його змісту. Для того щоб зробити замовлення товарів/послуг, брати участь у акціях, дослідженнях або іншим чином взаємодіяти з нами, Ви повинні уважно ознайомитися з Вашими правами та обов’язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в ст. 8 З.У. «Про захист персональних даних» , уважно ознайомитися з даною Політикою конфіденційності, а також висловити свою повну згоду з їх умовами. Якщо Ви не погоджуєтеся з будь-якою з умов даної Політики конфіденційності та вищезазначеного Положення про захист персональних даних, будь ласка, не надавайте особисту інформацію. Згоду на використання Вашої особистої інформації Ви можете відкликати в будь-який момент. Для цього достатньо надіслати повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа «Персональні дані», за адресою: info@sunfmua.com.

 

Використання Вашої персональної інформації

 

Ми використовуємо отриману Сайтом персональну інформацію у наступних цілях:

 • надання інформації та послуг, згідно із Вашим запитом та Ваших потреб;

 • забезпечення безпеки та запобіганню будь-яких протизаконних дій та запобіганню шахрайству;

 • з метою підняття ефективності та якості обслуговування клієнтів;

 • більш ефективної персоналізації використання Сайту;

 • надання Вам спеціальних пропозицій, які можуть бути Вам цікаві (виключно за Вашою згодою);

 • надання Вам інформації щодо користування Сайтом;

 • вдосконалення роботи, функціоналу, дизайну та інших зручностей на Сайті;

 • вдосконалення послуг, які надаються нами.

 

 

Зміна умов Політики конфіденційності

 

Користувач, будь-яким чином взаємодіючий із Сайтом, приймає всі умови цієї Політики конфіденційності, а також Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем (розміщено на Сайті за посиланням https://www.sunfmua.com/terms) і розуміє, що у Політику та/або Ліцензійну угоду з кінцевим користувачем можуть вноситись зміни в односторонньому порядку. Зміни, що вносяться до даної Політики та/або Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем, в обов’язковому порядку публікуються адміністрацією Сайту.

bottom of page